Arhiva:   VOLUMEN:   BROJ:   

Izdanje: 1995/3


Naslov: Mehanička svojstva juvenilnog drva jele (Abies alba Mill.) iz Gorskog Kotara
Autor: Tomislav Sinković

U ovom radu obrađena su mehanička svojstva juvenilnog i zrelog drva jele. Istraživana su slijedeća mehanička svojstva jelovine: statička čvrstoća na svijanje, modul elastičnosti pri statičkom svijanju, čvrstoća na udarac, čvrstoća na tlak u longitudinalnom smjeru, čvrstoća na tlak u radijalnom smjeru, čvrstoća na tlak u tangentnom smjeru i tvrdoća prema Janki u longitudinalnom smjeru. Od navedenih svojstava statička čvrstoća na svijanje, čvrstoća na tlak u longitudinalnom smjeru i čvrstoća na tlak u tangentnom smjeru pokazuju statistički signifikantnu razliku juvenilnog i zrelog drva jele. Glede tih svojstava juvenilno drvo ima slabija mehanička svojstva od zrelog drva jele.

Naslov: Određivanje fotodegradacije drva mikroispitivanjem vlačne čvrstoće
Autor: Hilary Derbyshire, Eric Roy Miller, Jürgen Sell, Hrvoje Turkulin

Podložnost površina drva prirodnom propadanju i primjereni visoki zahtjevi za obnavljanjem obeshrabruju upotrebu drva u vanjskom prostoru i naglašavaju potrebu uvođenja metoda poboljšanja postojanosti drva na svjetlosnu razgradnju. Proces starenja površinskih slojeva drva proučavan je mjerenjem promjena vlačne čvrstoće 75 μm debelih odsječaka drva četinjača tijekom prirodnog izlaganja te izlaganja nekolicini umjetnih klimatskih režima. Mikroispitivanje vlaćne čvrstoće pri razmaku hvatišta od 0 i 10 mm omogućuje razlikovanje relativnih promjena čvrstoće celuloznih mikrofibrila i ćvrstoće cjelokupne drvne strukture na koju poglavito utječu ligninske komponente. Ta se tehnika pokazala brzom, točnom i ponovljivom metodom za procjenu kemijskih i strukturnih promjena koje se zbijaju tijekom starenja drva i površinski obrađenih drvenih površina. Krivulje promjena vlačne čvrstoće upućuju na tri faze u procesu razgradnje. Početna je faza karakterizirana malim gubitkom čvrstoće, pri visokoj vlažnosti čvrstoća se može čak i povećati. Gubitak čvrstoće izrazitiji je tijekom druge i treće faze, za koje se vjeruje da su povezane sa susljednim razdobljima pretežno ligninske, a zatim celulozne razgradnje. Uočene su razlike u ponašanju tokom izlaganja triju vrsti četinjača. Pokazalo se da temperatura, uvjeti vlažnosti i vrsta zračenja izrazito utječu na intenzitet razgradnje. Utvrđeno je da umjetno klimatsko izlaganje osigurava valjanu zamjenu za prirodno izlaganje za potrebe sustavnog ispitivanja mehanizama razgradnje. Istraživanje elektronskim mikroskopom (SEM) otkrilo je da su strukturne promjene drva povezane s ranim fazama svjetlosne razgradnje. Analiza lomne površine pokazala je da tijek procesa degradacije obuhvaća razvoj krtosti zbog razgradnje lignina, a time i smanjenje sposobnosti prijenosa naprezanja. Nakon toga slijedi i smanjenje čvrstoće mikrofibrila zbog razgradnje celuloze.

Naslov: Osiguranje kvalitete drvenih proizvoda
Autor: Mladen Figurić, Vladimir Koštal

Troškovi kvalitete oduvijek su bili jedna od najznačajnijih stavki u ukupnim troškovima tvrtke. U ovom su radu prikazani rezultati istraživanja o osiguranju kvalitete u nekim našim tvrtkama koje proizvode drvne proizvode, a s aspekta upravljanja troškovima. Rezultati su dobiveni primjenom križnih kontrolnih karata i upotrebom dijagrama prioriteta u obradi podatka.

Naslov: Drvnotehnološke znanosti-struktura i trendovi
Autor: Mladen Figurić, Darko Motik

Budući da se procesi znanstvenog i tehničko-tehološkog napretka i u području drvnotehnoloških znanosti intenziviraju i ubrzavaju, događaju se kvalitativne i strukturne promjene. Zbog tih razloga ovaj je rad pokušaj traženja odgovora na pitanje kakvi su trendovi razvoja na osnovi sagledanja u dinamici jednog razdoblja. Provedena istraživanja u drvotehnološkim znanostima pokazuju da će sljedećih godina nastati značajne strukturne promijene. Rezultati su pokazali da je potrebno redefinirati drvnotehnološku znanost, stavljajući je u kontekst razvoja tehnike i tehnologije te uporabe drva. Analizirana je struktura znanstvenoistraživačkih radova i njihovi trendovi. Istraživanja su provedena prema broju diplomskih radova i njihovu usmjerenju, a zatim premu broju magistarskih i doktorskih radnji. Također je provedena analiza strukture ujedinjenih znanstvenih radova i istraživačkih trendova unutar pojedinih subpodručja. Usto su radovi klasificirani prema postojećoj podjeli: znanost o drvu, pilanska preradba drva, ploče i kemijska preradba drva, konstrukcije i finalna obradba drva, organizacija proizvodnje i ostali radovi definirani kao primjene osnova tehnike u drvnoj tehnologiji.

Naslov: Biotehnička zaštita drva na skladištima drvnoprerađivačke industrije
Autor: Gorazd Babuder

U članku se iznose podaci o uporabi lovnih klopki i sintetičnih agregacijskih feromona za reduciranje potkornjaka (Coleoptera, Scolytidae) na skladištima drva. Naglašena je važnost biotehničke zaštite drva, koja proteklih nekoliko godina postaje sve značajnijom, ponajprije glede gospodarstvenosti i zaštite okoliša. Članak donosi i pregled ostalih metoda uništenju potkornjaka. Praćenjem ulova potkornjaka možemo kontrolirati gustoću populacije i ugroženost drvne mase na skladištu. Na taj je način moguće za proljetnih i ljetnih mjeseci optimalno izbjeći napade potkornjaka i spriječiti štetu na drvnoj građi.

Naslov: Zaštita drva i europski propisi
Autor: Božidar Petrić, Radovan Despot, Jelena Trajkovićsljedeća>> >>

Autor:
Naslov:
Ključna riječ:
(c) 2003. sva prava zadržava uredništvo časopisa "Drvna industrija"