Arhiva:   VOLUMEN:   BROJ:   

Izdanje: 1997/3


Naslov: Metodološke osnove za vođenje optimalnog postupka piljenja trupaca
Autor: Srečko Devjak, Franc Merzelj

Na ekonomske učinke pri raspiljivanju oblovine djeluju nabavno – prodajni uvjeti i uvjeti tehnološke opremljenosti pile. Uspješnost rješavanja problema optimalnoga raspiljivanja oblovine ovisi o organizacijskoj i upravljačkoj razvijenosti poduzeća. Ovaj problem je u radu proučavan s polazišta odnosa i veličina koje su uobičajene u većini slovenskih pilana i u pilanskim pogonima u zemljama u tranziciji. Za te je veličine značajna zaostalost poduzeća u razvoju, kako na ekonomsko-organizacijskom tako i na tehničko-tehnološkom području. Naročito je izražena nedovoljna razvijenost područja organizacije, koordinacije i kontrole. Pri takvim odnosima se i problem raspiljivanja predstavlja u specifičnom obliku. Osnovne značajke postupka raspiljivanja oblovine u opisanim uvjetima su: - oblovina se razvrstava u unaprijed određene debljinske razrede koji rastu po 3 - 5 cm neovisno o programu raspiljivanja i njegove veze s narudžbom piljene građe, - pri pripremi oblovine se ne vodi računa o pojavi po kojoj u istom, 5 cm širokom debljinskom razredu, iskorišćenje središnjeg dijela trupca može odstupati i za više od 20 % (tablica 1, stupac 4), - načini raspiljivanja se ne definiraju za dimenzije već ustaljenih debljinskih razreda skladištenja, čime se ne omogućuje dosizanje optimalnoga raspiljivanja glede tehnoloških mogućnosti proizvodnih jedinica. U djelu je iznešen prikaz vođenja pilanskoga procesa koji uzima u obzir činitelje optimizacije raspiljivanja. Metodološku osnovu predstavlja optimizacijski model u obliku linearnoga programa. Model uzima u obzir ekonomsko-organizacijska i tehnološka ograničenja poslovnoga aspekta procesa rada pile. Ovdje definiran upravljački proces ima osiguranu informacijsku potporu optimizacijskome modelu, pa se on organizacijski provodi po sljedećem postupku: - priprema oblovine za raspiljivanje, pri čemu se oblovina pripravlja za raspiljivanje po kriteriju najmanjega mogućeg odstupanja od optimalne dimenzije prema izabranom načinu piljenja (shema 1), i - vođenja postupka piljenja tako da se povezuju odnosi s poslovnim partnerima, ekonomsko- tehnološka ograničenja poduzeća te da se izvode upravljačke funkcije pripreme i kontrole (shema 2). Prikazani podaci su prikupljeni na jednoj od uspješnijih pilanskih postrojenja u Sloveniji. Koncept ovdje predstavljenog rješenja omogućuje po zaključnoj ocjeni povećanje ekonomskih dosega u iznosu od 4 % nabavne vrijednosti oblovine.

Naslov: Prilog unapređenju zaštite drva u drvnoprerađivačkim tvrtkama i proizvodnji namještaja
Autor: Radovan Despot, Ivica Grbac

Danas je konkurencija drvnoprerađivačkih tvrtki na domaćem i svjetskom tržištu vrlo velika. U cilju prilagodbe naše drvne industrije takvim, sve strožijim uvijetima, autori su putem ankete, slučajnim odabirom 193 drvnoprerađivačke tvrtke željeli saznati trenutačno stanje i mišljenje struke o postupcima i sredstvima zaštite drva kao bitnog čimbenika kvalitete i kakvoće naših proizvoda od drvva. Naglasak je na biotičkim uzrocima razgradnje drva. Istodobno je dan prijedlog mjera poboljšanja i izbora postupaka zaštite i zaštitnih sredstava. Anketi su se odazvale 52 tvrtke. Najviše podataka o djelovanju biotičkih uzročnika razaranja drva zabilježeno je u šumi, na prihvatnim stovarištima i na stovarištima trupaca i piljene građe u drvnopreradivačkim tvrtkama. Zamjetno je da se biotički uzročnici javljaju i u kasnijim fazama preradbe drva, čak i u završnoj obradbi (proizvodnji namještaja, podnih obloga i građevne stolarije). Iz odgovora je uočljivo da su osnovni postupci zaštite uklanjanje inficiranog drva te prskanje trupaca vodom. Radi poboljšanja kvalitete proizvoda od drva, autori savjetuju česću i brižljiviju kontrolu, poglavito prije i tijekom prirodnog sušenja i tijekom pohrane u skladištima nesastavljenih elemenata i poluproizvoda. Od sredstava koja se primjenjuju u svijetu predlažu se vodotopljivi antiseptici. Od represivnih sredstava zaštite predlaže se uporaba ekološki opravdanih sredstava. Treba izbjegavati ona sredstva koja su u nekim zemljama Europe već zabranjena i nadomjestiti ih onima koja su dopuštena ili djelomično dopuštena.

Naslov: Ekonomska analiza proizvodnje namještaja u nekoliko okruga Slovačke
Autor: Jan Holecy, Josef Drabek, Denis Jelačić

U radu je predložena metoda vrednovanja projekata u proizvodnji namještaja manjeg i većeg obujma proizvodnje u pet različitih okruga Slovačke. Njih tri nalaze se u sjevernijem, pošumljenijem dijelu Slovačke (Spišska Nova Ves, Čadca i Dolny Kubin), dok su dva u južnijem, manje pošumljenom dijelu zemlje (Vel\'ky Krtiš i Nove Zamky). U opisanoj analizi na bazi tehničkih koeficijenata ulaza i izlaza te njihovih tržišnih cijena izračunan je godišnji neto novčani tijek za svaki pojedini projekt. Provedena je i ekonomska analiza investicijskih projekata u svakom pojedinom okrugu. Primijenjena je mjera unutrašnjeg postotka povrata kapitala i prema njegovoj razini proračunane su diskontirane ekonomske cijene izlaza proizvodnje. Dobiveni rezultati mogu koristiti vladinim institucijama kao pokazatelj je li razumno financijski podržati proizvodnju namještaja u pojedinom okrugu ili nije. Prema dobivenim rezultatima očekivane neto dobiti po 1 m3 proizvedenog namještaja može se zaključiti da je najisplativije uložiti u proizvodnju većeg obujma u okrugu Spišska Nova Ves. Taj je projekt vrlo prihvatljiv i s gledišta opskrbe drvnim materijalom. Sljedeći najprihvatljiviji projekt jest projekt proizvodnje niskog obujma u okrugu Nove Zamky.

sljedeća>> >>

Autor:
Naslov:
Ključna riječ:
(c) 2003. sva prava zadržava uredništvo časopisa "Drvna industrija"